කුටියක

අපැහැදිලි බොල් හඩින්
නෑසුනු සියක් ආවර්ජනා
කදුලු නොසලාම
ධවල ඇතිරිල්ල
කෑ ගසා පවසයි
ඇසෙන්නට ලොවටම

No comments