තෙල්

February 17, 2012
෴ තෙල් බිඳුවක් ඉල්ලාගෙන පාර දිගේ ගාටන්නට උදේ රැයින් ගිය අප්පච්චී හනික එන්න ගිය දෙපයින් තුරුළු වෙන්න වෙනදා මෙන් කවුද නිවලා ලැන්තෑරුම ...Read More

හීන

February 10, 2012
  ෴ එක හීනෙන් එළිකරන්න හිතුවද මේ රාත්‍රියම දෑස් යුවළ තදින් පියා අවුස්සන්න එක සැරයක් හීන ඒවි දෝරෙ යන්න ෴ Read More