෴ චුයින්ගම්


3 comments:

  1. අන්තිම පද දෙක ගැන වැඩි දුරටත් සිතමින්..

    ReplyDelete
  2. සංශිප්තයි ලක්සනයි

    ReplyDelete
  3. චුයිංගම් එකක් හපමින් :)

    ReplyDelete