(ඔයයි * මමයි) < අපි


1 comment:

  1. හිතන්න දේවල් ගොඩක්!

    ReplyDelete