පාට කුඩේ


1 comment:

  1. අපුරු කවි පෙළක් සහෝ..:D
    මතක් වුණා මේ සින්දුව...

    "මන්දාරම් අඳුර මැදින් හිරි පොද වැහි වැටෙන වෙලේ
    මා හා ඇවිදන් යන්නට, ඔබ හිටියා නම්......."

    ReplyDelete