සාලිය


2 comments:

  1. පාට් ටයිම් එකට මාත් කැමතියි....බට් ඒක නැතිවෙන කොට අනික සෙට් වුනේ නැත්තං දුක වැඩියි...

    ReplyDelete