කිලි


2 comments:

  1. මේක තමා තත්ත්වය. විටෙක ඕනැ විටෙක එපා. මේවා කාට කියන්නද.

    ReplyDelete