෴ නෙළන ලඳේ

December 01, 2013
වත්තට යන්නම් දල්ල කඩන්නම් මාත්තියට දෙන්නම් දුන්නම ලැබෙතියි එකසිය පණහයි බඩවල් දහයයි භූමිතෙල් ...Read More

ෆාතිමා (බස් අන්දරය)

April 22, 2013
නුවරඑළිය බස් නැවතුම එක දවසක් විතරක් මම අඩිය තියපු එකතු කරා එක මුහුණක් රැදී තිබුණු දිගු කලකට …… සීතලටම විතරක් නොවුණු සංස්කෘතික සළුවකින්...Read More