ප්‍රොමිස්


2 comments:

  1. අගෙයි මිතුර..

    ReplyDelete
  2. ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ ට පවුලේ සැමට වාසනාව ගෙනේවා.....
    මම සමකය වටේ ලියන නලින්

    ReplyDelete