ෆාතිමා (බස් අන්දරය)

April 22, 2013
නුවරඑළිය බස් නැවතුම එක දවසක් විතරක් මම අඩිය තියපු එකතු කරා එක මුහුණක් රැදී තිබුණු දිගු කලකට …… සීතලටම විතරක් නොවුණු සංස්කෘතික සළුවකින්...Read More