එකල ..


4 comments:

 1. ලස්සන අදහසක්..

  ReplyDelete
 2. කියන්න දෙයක් නැහැ බං !

  ලෙසටම තිබේ !

  ReplyDelete
 3. පට්ටයි, පට්ටේම පට්ටයි.

  ReplyDelete
 4. ඔයාද ලීවේ සශි

  ReplyDelete