රතු අරලිය

May 30, 2014
   ඒ මන්දිරයේ    අරලිය ගහ    මල් පිපෙන්න     බලන් ඉන්නෙ    උදාවන තුරු    රක්ත සැඳෑවක්Read More

කම් කරු(ම) දිනය

May 01, 2014
  පුරා දවසක් අරන් දෑකැති වෙන්ට රජුන් හට නෙලා අස්වනු ගිරිය පුප්පන් වළං අස්සෙන් හතර ගාතෙන් නෙලයි අස්වනු හවසට වැද ගෙදරදි රජුන් Read More