හඳ පලුව

June 20, 2014
  අර හඳ පළුවෙන් ....... ඉස්සරනම් පෙනුනෙ උඹව දැන් ඒක මැදින්  පායන් එනවා පුංචි තරුවක් පොලු ගහන්නලු ඔය දෙකටම තව ලොකුවෙන්නට කලියෙ...Read More