හංදියේ බුදුන්

July 21, 2014
බුදුහු තැන්පත්ව හංදියේ විමසමින් අනිත්‍ය තවමත් නැගීසිටියි මිනිසුන්  කරමින් තවමත් ආචාරය වාඩිවෙනු මිස නැවතත් කොහෙද ඉස්පාසුවක් තැන්පත්...Read More

ප්‍රොපෝසල්ස්

July 11, 2014
වැව රවුමෙදි රස්තියාදුවේ අතින් වැටුණු පොහොට්ටුවේ පුසුඹ පොදක්, ගෑවි ඇති මලක් සොයන් යන්න වෙලා මේ සතියෙත් ඇඳගෙන මහ උජාරුවෙන් Read More