නඩුවක් බැලවීම


බිඳක් තොළගාන
විතක් සොයාගෙන
සිතත් අරගෙන
ගියොත් ගැළවුම
නොවෙයි දිවියෙම

6 comments:

 1. SHOAK KAIYAK NEDA

  ReplyDelete
 2. හම්...... පහන් කණු යට සැදැවේ....

  ReplyDelete
 3. පහන් කණු යට සැදැවේ.... 2

  ReplyDelete
 4. එලස්...

  නඩු බලවන්න ලස්සන ලෝයර් නෝනලා ඇත..

  හැබැයි අනිත් පැත්ත හරවන්නෙපා

  ReplyDelete
 5. එල ද බ්‍රා. හෙඞිමත් එල

  ReplyDelete