අ(ප)වුල්

October 29, 2014
අන්තිම කාසියත් බිමට වැටුණම දෙකට නැවෙන්න උනේ කාසි හොයන්නම නොව අල්මාරියේ අනිත් පැත්ත හිස්වෙයි දැයි බයටමRead More

කාලයක් කාපුවා

October 09, 2014
මුල්ම කාලෙ හම්බවෙච්ච කෙටි පණිවුඩ කිහිපයකින් වේලුණු හමත් කළු රැවුලත් සුදු දූ ... දූ .. උනා ඉක්මණටම ඊටත් වඩා ඉක්මණින්ම මැණික අම්බපා...Read More