සෙබළු

 
 
සෙබළ !!
පුර නැගුමට
නැති සවල
යුධ වදින්ටද ??

No comments