එක් වෙමු, Rock වෙමු


ලඟක ඉඳල
කැළණි ගියත්
නොමැකෙන පව්
අතුගාලම දා(මු)න්න
එන්නම් "මචං"
නාග දීපෙ
යාල්දේවියෙන්

3 comments: