ඉඳුල්


හැන්දෑවත්
අරියාදුවට
රතු පාටයි
සුද වැහෙන්න

2 comments: