පහත් කොනගඟක් මිස
වෙන කවුරු වෙද
මුදුන අත හැර
පහළ බැස්සේ
සෝදා හැරි
ජීවිත පුරවමින්

No comments