බැස යන සඳක් නොවේ

January 27, 2015
ඇඳෙන් බහින්නටත් පෙරම පසෙකින් ඇති ජංගමයෙන් බුකි ගතවන බැවින්, නාමල් උඩුගමගේ අභාවය පිළිබඳ සාවද්‍යය පුවත හිමිදිරි පාන්දරම දැකගැනීමට හැකි ව...Read More