ඩෙනිමඋත්තමාවියනි
කිමද මුල අමතකව
වහලුන් නොවෙද ?
ඩෙනිමෙහි උපත
1 comment:

  1. උනුත් හරක්
    මුනුත් හරක්..

    ReplyDelete