සයිබරය නැවතුනදා

July 22, 2017
සෙලිබ්‍රිටි මරණවලින් බුකිය කැළඹීම මෑතක සිට ලංකාවේ දකින්න පුලුවන්. මෑත කාලීනව මෙය වැඩිපුරම දැකගන්න පුලුවන් වුනේ Paul walker ගේ මරණයත් සම...Read More

ගිණි පෙනෙල්ල

July 02, 2017
එක්තරා කාලයක ඔහුද පෙම්වතකුව සිටියේය. මාස හයකට නොවැඩි හමුවීම් පහ හයකින් එහා නොගියත් චිත්ත ලෝකයෙන් සැමියෙක්, පියෙක් තරම් දුර රැගෙන යාමට ...Read More