බාර් වර්ජනය

October 22, 2017
එක්තරා සැන්දෑවක මත්පැන්හලක අඳුරු මුල්ලක ගල් අරක්කු බෝතලයක් වටා ඈඳි ගත් මිනිසුන් තිදෙනෙක් විය. හැමදාම සවසට මෙහි පියමනින ඔවුන් වැනිම තවත...Read More