ඕපපාතික

November 19, 2017
ස්ථානය මඩාටුගම කණිටු විදුහල 10 A පංතිය කාලච්ඡේදය : බුද්ධාගම චාමර නැගිටින්න ... ඔය පාඩමේ මුල් ඡේදය කියවන්න. ... එහෙමයි හාමුදුරුවනේ...Read More