කූඹියෝ මනඃකල්පිතය

March 19, 2018
2014 ජනවාරි මාසයේ දිනක්. අගනුවර සමීපයේ ප්‍රහූ නිවසක් තුල වික්‍රමසිංහ .. උඹ තර්ජනය කරනවද ? එක්තරා විදියකින් ඔව්. හැබැයි තර්ජනය කරන...Read More

වරද කොතැනද ?

March 09, 2018
සමාජජාල මාධ්‍යය තුල පැහැදිලිවම මුස්ලිම් ව්‍යයාප්තවාදය විවේචනය කරන පාර්ශ්වයක් සහ එම විවේචනයන් විවේචනය කරන පාර්ශවයක් වශයෙන් කොටස් දෙකක් දක...Read More