ඇනිවර්සරිය

February 22, 2021
  මම හිටියෙ පොතක් කියවන ගමන්. එයා ලඟට ආවෙ හරියට පානදුර පාලමෙන් බොල්ගොඩ ගඟ ගලනවා වගේ. ගලනවද නැද්ද කියල කියන්න බැරිතරම් ලතාවකට. මෙවැනි ප්‍රේමණ...Read More

අනුරුද්ධ

February 16, 2021
  " පුතේ ... ගෙදර එන්න ... පොඩි හදිසියක් .." අම්මා එසේ කීවේ තැතිගත් හදවතිනි.   මුකුත් කරදරයක්ද .. ? මම ඇසුවේ හිතට දැනුනු බිය ...Read More